ایلان ماسک از اینکه OpenAI بعد از رفتنش موفق شده خشمگین است

Loading Please wait...